Praktiska dāvana jūsu mājas tīrībai.

Akcijas laikā, no 2023. gada 15. maija līdz 2023. gada 31. jūlijam, iegādājoties Electrolux zīmola 700. sērijas bezvadu putekļu sūcējus*, dāvanā saņemsiet praktisku filtru komplektu, kas nodrošinās labāku putekļu sūcēja veiktspēju un tīrību jūsu mājās!


* putekļu sūcēju modeļi, kas piedalās akcijā EP71UB14DB, EP71HB14UV, EP71AB14UG, EP71B14WET

Akcijas noteikumi


1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Akcija notiek laika posmā no 2023. gada 15. maija līdz 2023. gada 31. jūlijam (turpmāk tekstā – Akcija).
1.2. Akciju organizē SIA "Electrolux Latvia Ltd" (Reģ.Nr.40003078817), Duntes ielā 17a, Rīgā, LV-1005 (turpmāk - Organizators).
1.3. Akcija ir spēkā tikai konkrētiem Electrolux zīmola 700 sērijas bezvadu putekļu sūcējiem, kas iegādāti Latvijā, šādiem modeļiem: EP71HB14UV, EP71B14WET, EP71UB14DB, EP71AB14UG (turpmāk tekstā – Ierīces).
1.4. Akcijā ir tiesības piedalīties tikai fiziskām personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu (turpmāk tekstā – Klienti), izņemot Akcijas noteikumos paredzētos gadījumus.
1.5. Uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un citām juridiskām personām nav tiesību piedalīties akcijā. Akcija neattiecas arī uz partneriem, kuri iegādājas Ierīces tālākpārdošanai, un SIA Electrolux Latvia darbiniekiem.
1.6. Akcijā ir iespējams piedalīties tik daudz reižu, cik daudz tiek iegādātas akcijā norādītās ierīces, kas atbilst noteikumiem akcijas laikā.
1.7. Dāvanu summa ir ierobežota, un, beidzoties tās termiņam, Akcija var tikt pārtraukta iepriekš minētā termiņa ietvaros.
1.8. Akcijas Dāvana – filtru komplekts ESKW5, kas sastāv no mazgājamiem diviem mazgājamiem filtriem un viena putekļu filtra (turpmāk tekstā – Dāvana).

2. AKCIJAS NORISE UN DĀVANA
2.1. Pēc ierīces iegādes, piedaloties Akcijā, Klients reģistrē ierīci Electrolux tīmekļa vietnē https://www.electrolux.lv/mypages/register-a-product/ un atstāj atsauksmes par preci.
2.2. Klients aizpilda akcijas anketu, reģistrējot pirkuma dokumentu un pareizi aizpildot visus e-anketas laukus tīmekļa vietnē: https://www.electrolux.lv.
2.3. Organizatora pārstāvis 5 darba dienu laikā sazinās ar Klientu, izmantojot anketā norādītos kontaktus, un individuāli vienojas par dāvanas saņemšanu un nodod to Klientam norunātajā veidā.
2.4. Dāvana tiks nosūtīta, ja Klients izpildīs visus šīs Akcijas nosacījumus un pēc Organizatora pieprasījuma varēs fiziski vai digitāli iesniegt produkta iegādes dokumentu(-us).
2.5. Gadījumā, ja neizdodas sazināties ar Klientu, izmantojot anketā norādītos kontaktus, 7 dienas pēc pirmā mēģinājuma sazināties, dāvana atgriežas dāvanu fondā.
2.6. Balvas nedrīkst apmainīt pret citām precēm vai naudu.

3. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Visas sūdzības, kas saistītas ar Akciju, tostarp sūdzības, kas saistītas ar Akcijas noteikumu nodrošināšanas kārtību, izmeklē Organizators.
3.2. Sūdzības jāiesniedz Organizatoram ne vēlāk kā līdz 2023. gada 7. augustam. Akcijas noteikumu 1.2. punkts uz adresi, kas norādīta 3.3. punktā, vai pa e-pastu
info.latvija@electrolux.com 5.5. Organizatoram ir jāizskata sūdzība un jāatbild uz to ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams ilgāks laiks sūdzības izskatīšanai, Organizatoram par to jāinformē sūdzības iesniedzējs 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas.
4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
4.1. Personas datu apstrādes sistēmas pārzinis un personas datu apstrādātājs ir Akcijas Organizators.
4.2. Akcijas laikā iegūtie dati, kas atrodas Akcijas veidlapas apakšlapā, tiks izmantoti tikai mērķiem, kas saistīti ar Akcijas saistību izpildi.
4.3. Personas, kas piedalās Akcijā un sniedz savus personas datus, piekrīt, ka viņu personas dati tiks apstrādāti šajos noteikumos un likumos noteiktajā kārtībā.
4.4. Akcijas laikā savāktie personas dati tiks glabāti likumā noteiktajā kārtībā.

5. DAŽĀDI
5.1. Personas, kas piedalās Akcijā apliecina, ka piekrīt visiem noteikumos minētajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot.
5.2. Akcijas Organizatoram ir tiesības vienpusēji mainīt Akcijas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma, publiski paziņojot par to mājaslapā
https://www.electrolux.lv 5.3. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, Akcijas Organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un šiem Noteikumiem.
5.4. Akcijā dalībnieks var tikt izslēgts no akcijas dalībnieku saraksta, ja Organizators konstatē, ka akcijas dalībnieks ir rīkojies krāpnieciski, īstenojis negodīgus mērķus vai nav ievērojis šīs akcijas noteikumus.

Lasīt vairāk