"90 dienu solījums" kampaņas noteikumi

 1. Akcijas „ Electrolux veļas žāvētāju akcija 90 dienu naudas atmaksas garantija” (turpmāk – akcija) organizators ir SIA "ELECTROLUX LATVIA LTD", adrese: Duntes iela 17A, Rīga, LV-1005, reģistrācijas numurs 40003078817, PVN nodokļu maksātāja kods LV40003078817, (organizators).
 2. Akcija notiek, t.i., pirkums ir jāveic no 2018. gada 1. septembra plkst. 00.00 līdz 31. decembra plkst. 23.59, pēc Latvijas laika: laiks uz darījumu apliecinošā dokumenta, veicot pirkumu veikalā, vai pasūtījuma / rezervācijas izsūtīšanas laiks, veicot pirkumu internetveikalā (akcijas laiks). Akcijas izstrādājumu akcijas dalībnieks var atgriezt 90 dienu laikā pēc pirkuma izdarīšanas akcijas laikā, piemēram, ja pirkums tiek izdarīts 2018. gada 1.septembrī, tad pēdējā atgriešanas diena ir 2018. gada 29.oktobris, bet, ja pirkums tiek izdarīts 2018. gada 31.decembrī, tad pēdējā atgriešanas diena ir 2019.gada 10.marts.
 3. Akcija ir spēkā visiem „Electrolux” veļas žāvētāju modeļiem, kuru izplatītājs ir organizators, un kuru pārdevējs ir izvēlējies kļūt par akcijas īstenotāju (akcijas izstrādājumi).
 4. Šī akcija nav saistīta ar citām organizatora īstenotajām akcijām.
 5. Par akcijas dalībnieku var kļūt jebkura vismaz 18 gadus veca fiziska persona, kura par akcijas izstrādājumu ir samaksāju pilnu preces cenu, un kura akcijas izstrādājumu ir iegādājusies personīgai lietošanai, nevis saimnieciskās darbības veikšanai un kura atgriež pārdevējam akcijas izstrādājumu (akcijas dalībnieks).
 6. Akcijas dalībniekam ir tiesības akcijas laikā iegādāto akcijas izstrādājumu 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no iegādes brīža (t.i.,  darījumu apliecinošā dokumentā norādītā datuma) atgriezt pārdevējam, atgūstot visu par akcijas izstrādājumu samaksāto naudas summu, kāda tā norādīta attiecīgajā darījumu apliecinošajā dokumentā.
 7. Akcijas dalībniekam akcijas ietvaros ir tiesības atgriezt tikai tādu akcijas izstrādājumu, kurš ir saglabājis tādas īpašības, kādas tam bija iegādes brīdī, proti,  kurš ir tīrs un kārtīgs, bez smakām, bez citiem ārējiem un / vai iekšējiem kvalitātes defektiem, kas nav radušies pārdevēja vainas dēļ, kurš ir pilnā komplektācijā, kā arī kurš atbilst tā sākotnējām tehniskajām prasībām, tostarp, tam nav iekšējo defektu un pārbūves/remonta pēdu vai slēpto defektu. Jebkuru šaubu novēršanai, akcijas izstrādājums var būt ticis lietots, tam var būt dabiskais nolietojums 
 8. Atgriežot akcijas preci, akcijas dalībniekam ir jābūt akcijas preces iegādes darījumu apliecinošā dokumenta oriģinālam, kuru akcijas dalībniekam pēc pārdevēja pieprasījuma uzrāda vai iesniedz pārdevējam.
 9. Akcijas dalībniekam izmantojot tiesības atgriezt akcijas izstrādājumu, pārdevējs akcijas dalībniekam atgriež akcijas dalībnieka visu par akcijas preci samaksāto naudas summu, kāda tā norādīta darījumu apliecinošā dokumenta oriģinālā. Minētā naudas summa tiek atgriezta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no akcijas izstrādājuma atgriešanas brīža atbilstoši katra pārdevēja noteiktai kārtībai, t.i., skaidrā vai bezskaidrā naudā.
 10. Atpakaļ atdodamais akcijas izstrādājums ir nogādājams pārdevējam uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi bija tā nodošanai akcijas dalībniekam. Proti, ja akcijas izstrādājumu akcijas dalībniekam bez maksas nogādāja pārdevējs, tad arī atgriežot akcijas izstrādājumu pārdevējs to pieņems no akcijas dalībnieka piegādes vietas bez maksas. Ja akcijas dalībnieks pats nogādā pārdevējam akcijas izstrādājumu, akcijas dalībniekam nav tiesību saņemt par to kompensāciju. Savukārt, ja akcijas izstrādājumu pēc pirkuma veikšanas akcijas dalībnieks nogādā par saviem līdzekļiem, tad arī akcijas izstrādājuma atgriešana jāveic par saviem līdzekļiem. Iepriekšminētais neattiecas uz atteikuma tiesību vai līguma atcelšanas tiesību realizēšanas kārtību, kā arī citiem gadījumiem, kad normatīvie akti paredz, ka preces transportēšanu pārdevējs veic par saviem līdzekļiem.
 11. Ja pārdevējam ir pienākums saņemt akcijas izstrādājumu no akcijas dalībnieka norādītās vietas, bet pārdevējs var ierasties saņemt akcijas izstrādājumu pēc noteiktā 90 dienu termiņa, tad ir uzskatāms, ka akcijas dalībnieks ir iekļāvies noteiktajā termiņā. Ja akcijas dalībniekam ir pienākums pašam nogādāt pārdevējam akcijas izstrādājumu, tad akcijas izstrādājums pārdevējam ir nogādājams 90 dienu termiņā.
 12. Visas sūdzības saistībā ar akcijas īstenošanu akcijas dalībniekiem jāiesniedz organizatoram rakstveidā, nosūtot ierakstītu vēstuli uz adresi, kas norādīta 1.1.punktā, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. aprīlim, ja vien spēkā esošie normatīvie akti neparedz garāku sūdzību iesniegšanas termiņu. Organizators saņemtās sūdzības izskata un par savu lēmumu rakstveidā, ar ierakstītas vēstules starpniecību, informē sūdzības iesniedzēju ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža.
 13. Ja akcijas dalībnieks izmanto šo noteikumu 6.punktā minētās savas tiesības un atgriež akcijas iegādāto akcijas izstrādājumu, atgūstot visu par akcijas izstrādājumu samaksāto naudas summu, akcijas dalībnieks sniedz Organizatoram šādus savus personas datus, kas nepieciešami akcijas izpildei: vārds, uzvārds; adrese (ja akcijas izstrādājums tiek saņemts pircēja norādītā vietā); bankas konta numurs (ja nauda tiek atgriezta uz bankas kontu); telefona numurs; personalizēta e-pasta adrese; akcijas izstrādājuma pārdošanas datums; akcijas izstrādājuma modelis; akcijas izstrādājuma cena. Jebkādi papildu personas dati, ko ievāc akcijas izstrādājuma pārdevējs savām vajadzībām nav uzskatāmi par savāktiem organizatora vajadzībām un pārdevējs nes atbildību par šo datu savākšanas pamatotību, izmantošanu un citām prasībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 14. Organizators nodrošina, ka, rīkojoties ar dalībnieku personas datiem, tiek ievērotas normatīvo aktu prasības.
 15. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam organizators sniedz šādu informāciju:

15.1.   organizators ir akcijas dalībnieku personas datu pārzinis, kura identitāte un kontaktinformācija ir norādīta šo noteikumu 1.1. punktā, organizators ir piesaitījis datu apstrādātāju (-us), kas ir akcijas izstrādājuma pārdevējs;

15.2.   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:  

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Sweden privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

15.3.   Personas datu apstrādes nolūks ir akcijas īstenošana, t. sk., šo noteikumu piemērošana, bet apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punta b) apakšpunkts;

15.4.   Personas datu saņēmēji ir akcijas izstrādājumu pārdevēji;

15.5.   Saņemtie personas dati tiks glabāti līdz 2019. gada 16.aprīlim;

15.6.   Akcijas dalībniekam ir tiesības pieprasīt organizatoram piekļuvi saviem datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Organizators izpilda šādu pieprasījumu, ja tas ir pamatots un ir tehniski izpildāms;

15.7.   Akcijas dalībnieks var iesniegt sūdzību par organizatora veikto datu apstrādi uzraudzības iestādē: Datu Valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011, epasts: info@dvi.gov.lv;

15.8.   Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu, t.i., akcijas dalībnieks piedalās akcijā, izmantojot tiesības atgriezt akcijas izstrādājumu akcijas laikā. Akcijas dalībnieks sniedz personas datus tikai gadījumā, ja akcijas dalībnieks atgriež akcijas izstrādājumu (īpašumtiesības uz akcijas izstrādājumu kā personas dati), ja pārdevējam ir pienākums saņemt akcijas izstrādājumu no akcijas dalībnieka norādītas saņemšanas vietas (adrese kā personas dati) vai arī, ja akcijas dalībnieks ir veicis apmaksu par akcijas izstrādājumu no sava bankas konta un samaksa tiek atgriezta uz akcijas dalībnieka bankas kontu (bankas konts kā personas dati). Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai līgumu noslēgtu. Ja akcijas dalībnieks atsakās sniegt personas datus, tad akcijas dalībnieks nevar piedalīties akcijā.

 1. Visi strīdi saistībā ar akciju risināmi Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Minētā akcija neietekmē akcijas dalībnieka no normatīvajiem aktiem izrietošās tiesības, jo īpaši atteikuma tiesības, līguma atcelšanas tiesības un tiesības saistībā ar preces atbilstību līguma noteikumiem, kā arī tiesības, kuras izriet no ražotāja/pārdevēja sniegtajām garantijām.
 3. Organizators var izbeigt akciju pirms akcijas laika beigām, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihijas, zemestrīces, ūdensplūdi, ugunsgrēks, laupīšana, sacelšanās, karadarbība, valsts varas aktui, varas iestāžu darbība, streikas, lokauts u.tml.), par šādu apstākļu iestāšanos iespēju robežās paziņojot tīmekļa vietnē www.electrolux.lv.
 4. Akcijas dalībnieks var tikt izslēgts no dalības akcijā, ja organizators ir konstatējis, ka akcijas dalībnieks ir rīkojies ar viltu, krāpnieciskos nolūkos vai pretēji šiem akcijas noteikumiem.