900 SensePro® Hob

Laipni lūdzam Electrolux

Apsveicam ar jauno intuitīvo Electrolux plīts virsmu. Jūs esat izvēlējies(-usies) ierīci, kas sniedz desmitiem gadu ilgu profesionālu pieredzi un inovāciju. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.

Plīts pārskats

Iepazīstieties ar savu jauno SensePro® plīts virsmu. Kad tā ir apgūta, pienācis laiks sākt gatavot.

 1. Indukcijas zona ar funkciju Gatavošanas palīgs
 2. Indukcijas zona ar funkcijām Gatavošanas palīgs un Pannā cepts
 3. Vadības panelis
 4. Indukcijas gatavošanas zona
 5. Zona ar antenu UZMANĪBU: Nelieciet neko uz plīts virsmas šajā zonā.

Vadības paneļa pārskats

Vadības panelis sniedz ērtu piekļuvi visām plīts virsmas funkcijām.

 1. IESLĒGT/IZSLĒGT, lai aktivizētu un deaktivizētu plīts virsmu.
 2. Lai atvērtu un aizvērtu Izvēlne.
 3. Īsceļš uz gatavošanas funkcijām, ko izmanto ar Termozonde.
 4. Zonas izvēle, lai atvērtu izvēlētās zonas slīdni.
 5. Zonas indikators, lai parādītu, kurai zonai ir aktivizēts slīdnis.
 6. Taimera funkcijas aktivizēšanai.
 7. Slīdnis, lai regulētu sildīšanas pakāpi.
 8. PowerBoost, lai ātri uzvārītu lielu daudzumu ūdens.
 9. Lai bloķētu vadības paneli.
 10. Hob²Hood infrasarkanā signāla sakaru lodziņš. Neaizsedziet to.
 11. Pauze, lai iestatītu visām aktīvajām gatavošanas zonām viszemāko sildīšanas pakāpi.
 12. Lai parādītu pašreizējo sildīšanas pakāpi.
 13. Gatavošanas zonu apvienošanas funkcija, lai apvienotu gatavošanas zonas.
 14. Pilns savienojums / nav signāla. Lai parādītu signāla kvalitāti savienojumam starp Termozonde un antenu.

Termozonde pārskats

Bezvadu zonde bez baterijām nodrošina nevainojami precīzu temperatūras kontroli.

 1. Mērījumu punkts
 2. Minimālā līmeņa atzīme
 3. Ieteicamais iegremdēšanas diapazons (šķidrumiem)
 4. Kalibrēšanas kods
 5. Āķis Termozonde novietošanai uz malas
 6. Rokturis ar iekšējo antenu

Galvenās funkcijas

Veltiet nedaudz laika, lai iepazītos ar dažām savas SensePro® plīts virsmas galvenajām funkcijām.

Lai mērītu temperatūru tādām funkcijām kā Termometrs un Pannā cepts, kā arī precīzi uzturētu temperatūru dažādiem pārtikas veidiem, gatavojot ar Sous-vide metodi.

Lai atvieglotu gatavošanu, piedāvājot jums jau gatavas receptes dažādiem ēdieniem, iepriekš noteiktus gatavošanas parametrus un pakāpeniskus norādījumus. Jūs varat izmantot funkciju ar Termozonde vai bez tā.

Lai gatavotu vakuumā iesaiņotu ēdienu zemā temperatūrā ilgāku laiku, saglabājot vitamīnus un garšu.

Lai ceptu dažādus pārtikas veidus ar automātiski kontrolētām sildīšanas pakāpēm. Šī funkcija palīdz izvairīties no ēdiena vai eļļas pārkarsēšanas.

Lai kausētu šokolādi vai sviestu ar zemu karstuma līmeni.

Lai apvienotu abas kreisās puses zonas un izmantotu lielāku ēdiena gatavošanas trauku. Jūs varat izmantot šo funkciju ar Pannā cepts.

Lai ātri uzvārītu lielu ūdens daudzumu.

Lai savienotu plīts virsmu ar īpaši piemērotu tvaika nosūcēju. Šī funkcija attiecīgi pielāgo ventilatora ātrumu.

Darba sākšana

Lai ātri iepazītu savu jauno ierīci, veiciet šādas darbības.
Pierakstiet sērijas numuru

Pierakstiet sērijas numuru pirms uzstādīšanas. Ja jums ir zināms savas plīts virsmas sērijas numurs, ir vieglāk saņemt apkalpošanu un palīdzību, piemēram, ja jums ir jāsazinās ar pilnvarotu servisa centru.

Sērijas numurs ir atrodams uz marķējuma plāksnītes plīts virsmas apakšpusē.

Uzstādīšana

Pirms sākat gatavošanu, pārliecinieties, ka jūsu jaunā plīts virsma ir pareizi uzstādīta.

Ievērojiet ierīces komplektācijā iekļautās instrukcijas. Visus elektriskos savienojumus drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.

Lietojiet iebūvējamo plīts virsmu tikai pēc tam, kad tā ir pareizi iebūvēta virtuves mēbelēs un darba virsmās atbilstoši spēkā esošiem standartiem.

Piezīme: Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:
 • gatavošanas laikā atvilktnē esošie priekšmeti plīts virsmas ventilācijas rezultātā var sasilt.
 • Neturiet atvilktnē sīkus priekšmetus vai papīrus. Papīrs var tikt ievilkts dzesēšanas ventilatoros un sabojāt tos vai radīt dzesēšanas sistēmas darbības traucējumus.

Papildu informācija par plīts virsmas novietošanu

 • Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem logiem. Atverot durvis vai logu, karsti ēdiena gatavošanas trauki var nokrist no ierīces.
 • Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes, atstājiet vismaz 2 cm attālumu starp plīts virsmas apakšu un atvilktnē esošajiem priekšmetiem.
 • Noņemiet visus atdalošos paneļus, kas uzstādīti skapīti zem ierīces.

Papildu informācija par elektrības padeves pieslēgšanu

 • Pirms jebkādu darbību veikšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas padeves.
 • Ierīce jābūt iezemētai.
 • Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
 • Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta aizsardzība pret elektrošoku.
 • Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
 • Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
 • Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
 • Izmantojiet vada atslogotāju.
 • Nepieļaujiet elektrības vadu samezglošanos.
 • Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties, ka elektrības vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām daļām vai ēdiena gatavošanas traukiem.
 • Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
 • Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabeli.
 • Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
 • Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
 • Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

 • Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.
 • Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
Pirms pirmās lietošanas

Pirms sākat apgūt kulinārijas mākslas virsotnes, ļaujiet mums palīdzēt jums iestatīt ierīci pirmo reizi.

Pieslēdziet savu SensePro® plīts virsmu un konfigurējiet iestatījumus, pirms sākat gatavot pirmās maltītes.

Pirmā tīrīšana

Uzsāciet savas plīts virsmas un Termozonde lietošanu pareizi, veicot nelielu sākotnējo tīrīšanu.

Pārbaudiet, vai plīts virsma ir izslēgta un atdzisusi.

 1. Notīriet plīts virsmu ar mīkstu drānu, kas samitināta siltā ūdenī ar neitrālu, saudzīgu tīrīšanas līdzekli.
 2. Notīriet Termozonde ar mīkstu drānu, kas samitināta siltā ūdenī ar neitrālu, saudzīgu tīrīšanas līdzekli.
Sākotnējā iestatīšana

Konfigurējiet savu jauno SensePro® plīts virsmu atbilstoši savām prasībām.

Aktivizējot jūsu jauno plīts virsmu pirmo reizi, ir nepieciešams iestatīt Valoda, Displeja spilgtums un Skaņas signāla skaļums.

 1. Pieskarieties pie 1 sekundi, lai aktivizētu plīts virsmu.
 2. Pieskarieties Start sasveicināšanās ekrānā.
 3. Izvēlieties vēlamo Valoda un pieskarieties Labi.
 4. Izvēlieties vēlamo Displeja spilgtums līmeni un pieskarieties Labi.
  Visspilgtākais līmenis ir 4. līmenis.
 5. Izvēlieties vēlamo Skaņas signāla skaļums un pieskarieties Labi.
 6. Pieskarieties Labi, lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.
Kalibrējiet Termozonde

Kalibrējiet savu Termozonde ar dažiem vienkāršiem soļiem, lai iegūtu vislabāko iespējamo palīdzību jūsu virtuvē.

Izmantojiet katlu, kura dibena diametrs ir 180 mm.

Pareizi nokalibrēts Termozonde mēra 100 °C ūdens temperatūru ar +/- 2 °C precizitāti.
 1. Pārliecinieties, ka Termozonde ir savienots ar plīts virsmu.
  1. Pieskarieties pie .
  2. Izvēlieties Iestatījumi > Termozonde > Sapārošana.
  3. Salīdziniet piecu ciparu kodu uz displeja ar Termozonde iegravēto kodu.
   Ja kodi ir vienādi, Termozonde ir savienots ar plīts virsmu.
  4. Pieskarieties , lai aizvērtu Izvēlne.
  5. Ja plīts virsma nav savienota ar Termozonde, savienojiet tos.
 2. Novietojiet Termozonde uz katla malas.
 3. Ielejiet katlā aukstu ūdeni vismaz līdz minimālā līmeņa atzīmei.
  Svarīgi: Nepievienojiet ūdenim sāli. Sāls var ietekmēt kalibrēšanas procesu.
 4. Uzlieciet katlu uz priekšējās kreisās gatavošanas zonas.
 5. Pieskarieties pie .
  Displejā ir redzama Izvēlne.
 6. Izvēlieties Iestatījumi > Termozonde > Kalibrēšana un sekojiet displejā redzamajiem norādījumiem.
 7. Pieskarieties Start blakus gatavošanas zonai.
  Sākas kalibrēšana.
  Svarīgi: Ja kalibrēšana ilgst vairāk par 3 minūtēm, nomainiet katlu un atkārtojiet procedūru, sākot ar 1. soli.
Kad kalibrēšana ir pabeigta, displejā parādās uznirstošais lodziņš.
Ieslēdziet/izslēdziet plīts virsmu

Pieskarieties ar pirkstu un varat gatavot.

Pieskarieties 1 sekundi, lai ieslēgtu un izslēgtu plīts virsmu.
Izslēdzot plīts virsmu, tiek deaktivizēta arī Bloķēšanas funkcija.
Vadības paneļa lietošana

Piekļūstiet visām plīts virsmas funkcijām ar pirksta pieskārienu.

Izgaismotie simboli ir pieejami lietošanai. Daži no simboliem izdziest, kad plīts virsma ir aktīva. Pieskaroties ekrānam, tie atkal parādās.

 1. Lai palaistu taimera funkciju (laika atskaiti vai Laika atgādinājumu), vispirms pieskarieties attiecīgās gatavošanas zonas simbolam.
 2. Pieskarieties attiecīgajam simbolam, lai
  • aktivizētu vai daktivizētu funkciju, vai
  • skatītu vai mainītu parametra iestatījumu, vai
  • atvērtu Izvēlne vai apakšizvēlni.
  Izvēlētā funkcija kļūst aktīva, kad jūs noņemat pirkstu no displeja.
  Aktivizējot dažas funkcijas, tiek attēlota papildu informācija. Lai pastāvīgi deaktivizētu funkcijas informācijas uznirstošo lodziņu, pieskarieties , pirms aktivizējat šo funkciju.
 3. Pēc izvēles: lai apskatītu pieejamās iespējas, virziet pirkstu pa displeju.
  Žesta ātrums nosaka ritināšanas ātrumu.
  Pieskarieties ekrānam, lai pārtrauktu ritināšanu.
Simboli displejā

Ērti pārvietojieties displejā, iepazīstieties ar displeja simboliem.

Simbols Funkcija
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.

Lai dotos vienu līmeni atpakaļ/uz priekšu Izvēlne.

Lai ritinātu uz augšu/uz leju displejā redzamās norādes.
Lai aktivizētu/deaktivizētu iespēju.
Lai aizvērtu uznirstošo lodziņu.
Lai atceltu iestatījumu.
Pārvietojieties Izvēlne

Pārvietojieties Izvēlne, lai izmantotu visu jūsu plīts virsmas funkciju sniegtās iespējas.

 1. Pieskarieties displejā, lai atvērtu Izvēlne.
 2. Pieskarieties vai , lai pārvietotos Izvēlne.
 3. Lai aizvērtu Izvēlne,
  • Pieskarieties vai
  • pieskarieties displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga.

Izmantošana ikdienā

Ko darīsiet šodien? Atrodiet informāciju par to, kā to izdarīt.
Gatavošanas zonu lietošana

Realizējiet savas kulinārās idejas ar savas SensePro® plīts virsmas palīdzību.

Pārbaudiet, vai ēdiena gatavošanas trauks ir piemērots lietošanai ar indukcijas plītīm.

Brīdinājums:

Cilvēkiem ar elektrokardiostimulatoru jāturas vismaz 30 cm attālumā no indukcijas gatavošanas zonām, kad ierīce tiek darbināta.

Sildīšanas pakāpe gatavošanas zonai var tikt ierobežota, ja ir aktīvas citas zonas.

Nenovietojiet galda piederumus un katlu vākus uz gatavošanas zonām. Tie var sakarst.

 1. Ēdiena gatavošanas traukus lieciet izvēlētās gatavošanas zonas centrā.
  Zona automātiski pielāgojas ēdiena gatavošanas trauka apakšas izmēram.
  Displejā parādās gatavošanas zonas slīdnis. Tas ir redzams dažas sekundes.
  Piezīme: Lai aizvērtu slīdni, pieskarieties pie ekrāna ārpus slīdņa zonas.
 2. Pieskarieties vai velciet ar pirkstu, lai iestatītu vēlamo sildīšanas pakāpi.
  Simbols kļūst sarkans un lielāks, norādot, ka ir izvēlēta pakāpe.

Kad gatavošana ir pabeigta, pieskarieties gatavošanas zonas izvēles simbolam un iestatiet sildīšanas pakāpi uz 0.

Regulējiet sildīšanas pakāpi

Vienkārši pavelciet slīdni, lai regulētu temperatūru.

Pārliecinieties, ka plīts virsma ir ieslēgta un ka uz gatavošanas zonas ir novietots piemērots ēdiena gatavošanas trauks.

Sildīšanas pakāpe gatavošanas zonai var tikt ierobežota, ja ir aktīvas citas zonas. Maksimālā sildīšanas pakāpe ir redzama uz slīdņa. Aktīvi ir tikai baltie cipari.

 1. Pieskarieties gatavošanas zonas izvēles simbolam.
  Displejā parādās gatavošanas zonas slīdnis. Slīdnis ir aktīvs dažas sekundes.
  Piezīme: Lai aizvērtu slīdni, pieskarieties pie ekrāna ārpus slīdņa zonas.
 2. Pieskarieties vai velciet ar pirkstu, lai iestatītu vēlamo sildīšanas pakāpi.
  Simbols kļūst sarkans un lielāks, norādot, ka ir izvēlēta sildīšanas pakāpe.
Izmantojiet PowerBoost

Vai nepieciešams intensīvs karstums vienā acumirklī? Ar PowerBoost funkciju jūs varat ātri uzvārīt pat lielu ūdens daudzumu un sagatavot pannas apcepšanai, kad tas nepieciešams.

 1. Pieskarieties zonas, kuru vēlaties izmantot, simbolam.
 2. Pieskarieties pie .
  Simbols kļūst sarkans un palielinās. Gatavošanas zonas jauda tiek palielināta.
  Piezīme:PowerBoost deaktivizējas automātiski. Lai deaktivizētu to manuāli, mainiet zonas sildīšanas pakāpi.
Apvienojiet divas gatavošanas zonas vienā

Vai jums ir nepieciešama lielāka gatavošanas zona? Pieskarieties Gatavošanas zonu apvienošanas simbolam, lai iegūtu tādu.

Apvienotās gatavošanas zonas darbojas kā viena ar vienādu sildīšanas pakāpi.
 1. Ieslēdziet plīts virsmu.
 2. Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku uz divām kreisās puses gatavošanas zonām.
  Svarīgi: Ēdiena gatavošanas traukam jānosedz abu zonu centri. Ēdiena gatavošanas trauki nedrīkst sniegties pāri zonas marķējumam.
 3. Pieskarieties , lai apvienotu gatavošanas zonas.
  Zonas simbols mainās.

Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties .

Gatavošanas zonu specifikācijas

Uzziniet vairāk par ēdiena gatavošanas trauku izmēriem, kā arī maksimālo PowerBoost funkcijas ilgumu katrai gatavošanas zonai.

Gatavošanas zonu jauda daļēji ir atkarīga no ēdiena gatavošanas trauku materiāla un diametra. Ēdiena gatavošanas trauku atšķirību dēļ faktiskā parametra vērtība var nedaudz atšķirties no norādītās vērtības. Lai gūtu optimālus gatavošanas rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas traukus, kas nav lielāki par norādīto diametru.

Gatavošanas zona Nominālā jauda (maksimālā sildīšanas pakāpe) [W] PowerBoost [W] PowerBoost, maksimālais darbības laiks [min.] Ēdiena gatavošanas trauku diametrs [mm]
Priekšējā kreisā 2300 3200 10 125–210
Aizmugurējā kreisā 2300 3200 10 125–201
Priekšējā vidējā 1400 2500 4 125–145
Aizmugurējā labā 2300 3600 10 205–240
Ieteicamā sildīšanas pakāpe

Izvēlieties piemērotu sildīšanas pakāpi ne tikai, lai sasniegtu izcilus gatavošanas rezultātus, bet arī lai ietaupītu enerģiju.

Sakarība starp gatavošanas zonas sildīšanas pakāpi un tās jaudas patēriņu nav lineāra. Sildīšanas pakāpes palielinājums nav proporcionāls jaudas patēriņa palielinājumam. Tas nozīmē, ka gatavošanas zona ar iestatītu vidējo sildīšanas pakāpi darbojas ar mazāk nekā pusi jaudas.

Sildīsānas pakāpes iestatījumu ieteikumi

Izvēlieties gatavojamajam ēdienam piemērotu sildīšanas pakāpi, lai sasniegtu lielisku rezultātu un ietaupītu enerģiju.

Sildīšanas pakāpe Lietojums: Laiks (min.) Ieteikumi
1 Uzturētu pagatavotos ēdienus siltus. pēc nepieciešamības Uzlieciet vāku uz ēdiena gatavošanas trauka.
12 Lai pagatavotu holandiešu mērci, kausēt: sviestu, šokolādi, želatīnu. 5–25 Laiku pa laikam samaisiet.
12 Iebiezināt: mīkstas omletes, ceptas olas. 10–40 Gatavošanas laikā uzlieciet vāku.
23 Vārīt rīsus un gatavot piena ēdienus uz mazas uguns, uzsildīt pusfabrikātus. 25–50 Šķidruma daudzumam jābūt vismaz divreiz lielākam nekā rīsu daudzumam, maisiet ēdienus uz piena bāzes gatavošanas laikā.
34 Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu. 20–45 Pievienojiet dažas ēdamkarotes šķidruma.
45 Tvaicēt kartupeļus. 20–60 Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l ūdens uz 750 g kartupeļu.
45 Gatavotu lielu ēdienu daudzumu, sautējumus un zupas. 60–150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvdaļas.
67 Nedaudz apcept: eskalopu, teļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cīsiņu, aknu, mērces, olu, pankūku, virtuļu cepšana. pēc nepieciešamības Cepšanas laikā apgrieziet.
78 Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu filejas steikus, steikus. 5–15 Cepšanas laikā apgrieziet.
9 Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti), cept kartupeļus frī eļļā. - -
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ir aktivēts PowerBoost. -
Piezīme: Tabulās minētā informācija ir tikai informatīva.
Novietojiet Termozonde

Pareizi novietojiet Termozonde un izveidojiet labu savienojumu ar plīti.

Glabājiet Termozonde tā oriģinālajā iepakojumā, kad tas netiek lietots.

 • Raugieties, lai signāls netiktu bloķēts. Ja lietojat Termozonde ar kreiso priekšējo gatavošanas zonu, nelieciet lielus katlus uz kreisās aizmugurējās zonas. Pārvietojiet lielo katlu uz aizmugurējās gatavošanas zonu labajā pusē.

 • Novietojiet Termozonde antenas zonas tuvumā.
  • Plīts virsmas kreisā puse: atbilstoši pulksteņa ciparnīcas virzienam no 1 līdz 3.
  • Plīts virsmas labā puse: atbilstoši pulksteņa ciparnīcas virzienam no 9 līdz 11.

 • Signāla kvalitāti starp plīts virsmu unTermozonde displejā attēlo šādi sensori: , , . Ja plīts virsma nespēj izveidot savienojumu, izgaismojas . Varat pārvietot Termozonde gar katla malu, lai izveidotu vai uzlabotu savienojumu. Plīts virsma atjaunina savienojuma statusu ik pēc 3 sekundēm.

Izmantojiet Termozonde ar šķidrumiem

Novietojiet Termozonde pareizi un sasniedziet izcilus rezultātus.

Termozonde mēra temperatūru līdz 120 °C.

Aiz āķa uzlieciet Termozonde uz ēdiena gatavošanas trauka malas.
Turiet Termozonde vertikālā stāvoklī, ar rokturi uz katla ārpusi.
Svarīgi: Raugieties, lai Termozonde būtu iegremdēts šķidrumā ieteicamajā iegremdēšanas diapazonā. Minimālā līmeņa atzīmei ir jābūt nosegtai.
Izmantojiet Termozonde ar bieziem produktiem

Novietojiet Termozonde pareizi un sasniedziet izcilus rezultātus.

Termozonde mēra temperatūru līdz 120 °C.

 1. Ievietojiet Termozonde ēdiena biezākajā daļā līdz minimālā līmeņa atzīmei.
  Mērījumus jāveic porcijas centrālajā daļā.
 2. Pārliecinieties, ka Termozonde ir stingri ievietots ēdienā un ka rokturis ir vērsts uz leju.
  Neļaujiet Termozonde metāla detaļām pieskarties ēdiena gatavošanas trauka sienām.
 3. Gatavojot 2–3 cm biezu gaļu vai zivi, pārliecinieties, ka Termozonde gals sniedzas līdz pannas apakšai.
 4. Izmantojot plancha grilu, pārliecinieties, ka Termozonde rokturis paliek plancha grila ārpusē, tā labajā pusē.
 5. Izņemiet Termozonde pirms ēdiena apgriešanas.
Termozonde specifikācijas

Tehniskie dati.

Termozonde ir paredzēts saskarei ar pārtiku.
Parametrs Vērtība
Darba frekvence 433,05–434,73 MHz.
Maksimālā raidīšanas jauda 5 dBm
Temperatūras diapazons 0–120 °C
Sagatavošanās un ēdiena gatavošana
Ļaujiet savai SensePro® plīts virsmai palīdzēt jums ikdienā ar kulinārajām idejām.
Gatavošanas palīgs

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties raiti pagatavot savu iecienītāko ēdienu vai realizēt savu kulināro potenciālu, jūsu SensePro® plīts virsma ir gatava jums palīdzēt.

Gatavošanas palīgs piedāvā jums jau gatavas receptes dažādiem ēdieniem, iepriekš noteiktus gatavošanas parametrus un pakāpeniskus norādījumus. Pieejamās iespējas atkarīgas no ēdiena, kuru vēlaties pagatavot, veida.

Dažas no funkcijām, kas pieejamas ar Gatavošanas palīgs funkciju, ir šādas:
 • Sous-vide,
 • Pannā cepts,
 • Vārīt uz lēnas uguns un
 • Uzkarsēt.
Dažādas Gatavošanas palīgs procedūras ļauj iestatīt dažādus parametrus.
 • Funkcijai Pannā cepts jūs varat mainīt noklusējuma sildīšanas pakāpi. Dažiem ēdieniem varat izmantot funkciju Pannā cepts ar Termozonde, lai uzraudzītu ēdiena iekšējo temperatūru.
 • Lielākajai daļai procedūru, piemēram, Sous-vide un Vārīt gandrīz verdošā ūdenī, jūs varat mainīt noklusējuma temperatūru.
 • Jūs varat mainīt noklusējuma ilgumu vai iestatīt ilgumu pašreizējai gatavošanas reizei. Sous-vide funkcijai ir iepriekš definēts minimālais laiks.
Ieslēdziet funkciju Gatavošanas palīgs.

Sasniedziet ideālus gatavošanas rezultātus ar savas plīts virsmas palīdzību.

Izmantojiet Gatavošanas palīgs funkcijas plīts virsmas kreisajā pusē. Funkcijai Pannā cepts izmantojiet kreiso priekšējo gatavošanas zonu vai abas kreisās zonas, ja tās ir apvienotas.

Svarīgi: Nesasildiet ēdiena gatavošanas traukus pirms ēdiena gatavošanas. Izmantojiet tikai aukstu krāna ūdeni vai šķidrumu.
Svarīgi: Lai izmantotu funkciju Pannā cepts, ievērojiet displejā redzamās norādes. Pielejiet eļļu, kad panna ir karsta.
Svarīgi: Ar funkciju Gatavošanas palīgs taimeris darbojas kā laika atgādinājums. Taimera funkcija neaptur Gatavošanas palīgs funkcijas darbību, kad iestatītais laiks ir pagājis.
 1. Pieskarieties un izvēlieties Gatavošanas palīgs.
  Varat arī pieskarties un izvēlēties Gatavošanas palīgs.
 2. No saraksta izvēlieties ēdienu, ko vēlaties pagatavot.
  Katram ēdiena veidam ir pieejamas vairākas iespējas.
 3. Ievērojiet displejā redzamās norādes.

  Lai izmantotu noklusējuma iestatījumus, pieskarieties Labi uznirstošā lodziņa augšā.

 4. Pieskarieties Start un ievērojiet displejā redzamās norādes.
  Ja izvēlētajā gatavošanas procesā tiek izmantota iepriekšēja sasildīšana, jūs varat sekot progresam vadības joslā.
 5. Ja displejā parādās norādes, pieskarieties Labi un tad Start, lai turpinātu.
 6. Kad gatavošanas laiks ir pagājis, atskan skaņas singāls un displejā tiek attēlota informācija. Pieskarieties pogai Labi.
 7. Pieskarieties aktīvās gatavošanas zonas simbolam un izvēlieties Stop.
  Varat arī pieskarties vai un tad izvēlēties Stop.
 8. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties .
  Funkcijai Gatavošanas palīgs ar Sous-vide plīts virsma automātiski izslēdzas pēc 4 stundām.
  Funkcija Gatavošanas palīgs izslēdzas.
Ieteikumi funkcijai Gatavošanas palīgs

Nelielas detaļas, kas uzlabo gatavošanas pieredzi.

 • Pirms šķidru ēdienu gatavošanas ielejiet katlā atbilstošu šķidruma daudzumu (t.i., 1–3 litrus). Centieties nepieliet vairāk ūdens gatavošanas laikā.
 • Izmantojiet vāku, lai ietaupītu enerģiju un sasniegtu vajadzīgo temperatūru ātrāk (kā arī ūdens sasildīšanai).
 • Maisiet ēdienu regulāri visa gatavošanas procesa laikā, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūras izplatību.
 • Pievienojiet sāli pašā gatavošanas procesa sākumā.
 • Atkausējiet produktus pirms gatavošanas.
 • Pievienojiet dārzeņus (piem., brokoļus, ziedkāpostus, zaļās pupiņas, Briseles kāpostus), kad ūdens sasniedz vajadzīgo temperatūru un parādās uznirstošais lodziņš.
 • Ielieciet kartupeļus vai rīsus aukstā ūdenī pirms funkcijas aktivizēšanas.
 • Sautējumiem, mērcēm, zupām, karija ēdieniem, ragū, gulašam un buljonam varat izmantot Uzkarsēt vai Vārīt uz lēnas uguns funkciju. Pirms Vārīt uz lēnas uguns funkcijas aktivizēšanas apcepiet produktus (bez Termozonde) un pielejiet aukstu šķidrumu; tad aktivizējiet Gatavošanas palīgs funkciju.
 • Mazām jūras veltēm, piemēram, astoņkāja šķēlēm/taustekļiem vai vēžveidīgajiem jūs varat izmantot funkciju Pannā cepts.
Ieteikumi funkcijai Gatavošanas palīgs — Pannā cepts

Nelielas detaļas, kas uzlabo gatavošanas pieredzi.

Brīdinājums: Lietojiet tikai pannas ar plakanu pamatni.
UZMANĪBU: Izmantojiet laminētas pannas tikai uz zema sildīšanas pakāpes līmeņa, lai novērstu pārkaršanu un ēdiena gatavošanas trauku bojāšanu.
 • Ieslēdziet funkciju, kad plīts ir auksta (nav nepieciešams uzsildīt iepriekš).
 • Nelietojiet ēdiena gatavošanas traukus ar iespiedumiem dibena centrā.
 • Izmantojiet ēdiena gatavošanas traukus no nerūsējošā tērauda ar dubultu dibenu.
 • Dažādi pannu izmēri var prasīt dažādus sasildīšanas laikus. Smagas pannas uztur vairāk karstuma nekā vieglas pannas, taču sasilst ilgāk.
 • Apgrieziet produktus uz otru pusi, kad tie sasnieguši pusi no nepieciešamās temperatūras. Ļoti biezi ēdiena gabali jāapgriež biežāk (piem., reizi divās minūtēs).
 • Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, iesakām izmantot Sous-vide metodi, pirms izmantojat funkciju Pannā cepts. Uzlieciet sagatavotās porcijas uz iepriekš sasildītas pannas un apcepiet ātri no abām pusēm.
Sous-vide

Gatavojiet ar Sous-vide metodi, lai saglabātu vitamīnus un garšu.

Sous-vide ir gatavošanas metode vakuumā iesaiņotas pārtikas gatavošanai zemā temperatūrā ilgāku laiku.

Jūsu SensePro® plīts virsma sniedz jums skaidri saprotamus iestatījumus un norādījumus, kas jums jāizpilda.

Gatavojiet ēdienu zemā temperatūrā - drošības principi

Labas pārtikas higiēnas ievērošana ļaus jums pilnībā izbaudīt rezultātus, ko sniedz gatavošana zemā temperatūrā.

Gatavojot pārtiku zemā temperatūrā, piemēram, ar Sous-vide metodi, noteikti ievērojiet šādus norādījumus.

 • Mazgājiet/dezinficējiet rokas pirms ēdiena gatavošanas. Izmantojiet vienreizējās lietošanas cimdus.
 • Izmantojiet tikai augstas kvalitātes svaigus produktus, kas glabāti atbilstošos apstākļos.
 • Rūpīgi mazgājiet un mizojiet augļus un dārzeņus.
 • Uzturiet darbvirsmu un virtuves dēlīšus tīrus. Dažādiem produktu veidiem izmantojiet dažādus virtuves dēlīšus.
 • Pievērsiet īpašu uzmanību higiēnai, sagatavojot putnu gaļu, olas un zivis.
  • Gatavojiet putnu gaļu vismaz 65 °C temperatūrā vismaz 50 minūtes.
  • Pārliecinieties, ka zivs, ko vēlaties gatavot ar Sous-vide metodi, ir sašimi kategorijas, tas ir, īpaši svaiga.
 • Glabājiet sagatavoto ēdienu ledusskapī ne ilgāk kā 24 stundas.
 • Cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu vai hroniskām saslimšanām ieteicams ēdienu pirms ēšanas pasterizēt. Pasterizējiet ēdienu 60 °C temperatūrā ne mazāk kā stundu.
Sagatavojiet produktus gatavošanai ar Sous-vide metodi

Lai gatavotu produktus ar Sous-vide metodi, produkti vispirms ir jāiesaiņo vakuumā.

Svarīgi: Jūs varat arī iegādāties ēdiena porcijas, kas jau ir gatavas gatavošanai ar šo metodi.
 1. Ievietojiet produktus ar garšvielām noslēdzamos maisiņos vai plastmasas maisiņos.
 2. Izmantojot plastmasas maisiņus, noslēdziet tos ar vakuuma iepakotāju.
Gatavojiet ar Sous-vide metodi

Gatavojiet ar Sous-vide metodi, lai saglabātu vitamīnus un garšu.

 1. Sagatavojiet ēdiena porcijas.
 2. Novietojiet ar aukstu ūdeni piepildītu katlu uz kreisās puses priekšējās vai aizmugurējās gatavošanas zonas.
  Lietojiet ne vairāk par 4 litriem ūdens.
 3. Pieskarieties > Sous-vide.
  Varat arī pieskarties > Plīts funkcijas > Sous-vide
 4. Izvēlieties pareizo temperatūru.
 5. Pēc izvēles: Iestatīt laiku.
  Gatavošanas procesa laiks atkarīgs no ēdiena biezuma un veida.
 6. Pieskarieties Labi, lai turpinātu.
 7. Novietojiet Termozonde uz katla malas.
 8. Pieskarieties Labi, lai aizvērtu uznirstošo lodziņu.
 9. Pieskarieties Start, lai aktivizētu iepriekšējo sasildīšanu.
  Katlam sasniedzot paredzēto temperatūru, atskanēs skaņas signāls.
 10. Ievietojiet vakuuma iepakojuma maisiņus ar ēdiena porcijām vertikāli katlā.
  Varat izmantot Sous-vide statīvu.
 11. Pieskarieties Start, lai aktivizētu funkciju.
  Ja iestatāt Laika atgādinājumu, tas sāk darboties vienlaicīgi ar funkciju. Kad iestatītais laiks ir iztecējis, atskan skaņas signāls un parādās uznirstošais logs. Lai aizvērtu logu, pieskarieties Labi.
Lai apturētu vai noregulētu funkciju, pieskarieties vai aktīvās zonas simbolam un tad Stop. Lai apstiprinātu, pieskarieties uznirstošajā lodziņā.
Izmantojiet KeepTemperature funkciju

Precīzi kontrolējiet un uzturiet temperatūru ar KeepTemperature funkciju.

Svarīgi: Temperatūra tiek uzturēta ar +/- 1 °C precizitāti )

Funkciju var aktivizēt tikai kreisās puses priekšējai gatavošanas zonai.

Jūs varat pagatavot plašu ēdienu klāstu, tādus kā pikanti ēdieni vai mērces (piem., dažādu veidu karija ēdieni vai bujabēze).

 1. Pieskarieties un izvēlieties Plīts funkcijas > Sous-vide.
  Varat arī pieskarties un izvēlēties Sous-vide.
 2. Izvēlieties pareizo temperatūru.
 3. Pēc izvēles: Iestatīt laiku.
 4. Pieskarieties Labi, lai turpinātu.
 5. Novietojiet Termozonde uz katla malas vai ievietojiet pārtikā.
 6. Pieskarieties Start, lai aktivizētu iepriekšējo sasildīšanu.
  Katlam sasniedzot paredzēto temperatūru, atskanēs skaņas signāls.
 7. Pieskarieties Labi, lai aizvērtu uznirstošo lodziņu.
 8. Pieskarieties Start, lai turpinātu gatavošanu ar iestatīto temperatūru.
  Ja iestatāt Laika atgādinājumu, tas sāk darboties vienlaicīgi ar funkciju. Kad iestatītais laiks ir iztecējis, atskan skaņas signāls un parādās uznirstošais logs. Lai aizvērtu logu, pieskarieties Labi.
Lai apturētu vai noregulētu funkciju, pieskarieties vai aktīvās zonas simbolam un tad Stop. Lai apstiprinātu, pieskarieties uznirstošajā lodziņā.
Izmantojiet Termozonde kā Termometrs

Uzraugiet ēdiena vai šķidruma temperatūru gatavošanas laikā.

Svarīgi: Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams aktivizēt vismaz vienu gatavošanas zonu.

Jūs varat aktivizēt šo funkciju visām gatavošanas zonām, taču to vienlaikus var aktivizēt tikai vienai zonai.

Izmantojiet šo funkciju, piemēram, lai sasildītu pienu vai pārbaudītu zīdaiņu pārtikas temperatūru.

 1. Ievietojiet Termozonde produktos vai šķidrumā līdz minimālā līmeņa atzīmei.
 2. Pieskarieties displejā, lai atvērtu Termozonde izvēlni, un izvēlieties Termometrs.
  Varat arī pieskarties > Plīts funkcijas > Termometrs.
 3. Pieskarieties Start.
  Termozonde sāk mērīt temperatūru. Ja neviena no gatavošanas zonām nav aktīva, parādās uznirstošais lodziņš.
Lai apstādinātu funkciju, pieskarieties cipariem, kas norāda temperatūru, vai un izvēlieties Stop.
Izmantojiet Kušana funkciju

Kausējiet dažādus produktus, piemēram, šokolādi vai sviestu ar nemainīgi zemu siltumu.

Svarīgi: Jūs varat izmantot šo funkciju tikai vienai gatavošanas zonai vienlaikus.
 1. Pieskarieties displejā, lai atvērtu Izvēlne.
 2. Izvēlieties Plīts funkcijas > Kušana.
 3. Pieskarieties Start.
  Izvēlieties gatavošanas zonu. Parādās uznirstošais logs, vaicājot, vai vēlaties atcelt iepriekšējo sildīšanas pakāpi, ja tā ir ieslēgta.

Lai apturētu funkciju, pieskarieties zonas izvēles simbolam un tad pieskarieties Stop.

Gatavošanas ieteikumi

Ieteicamā gatavošanas metode, ilgums un temperatūra.

Ēdiens, biezums/daudzums, gatavības pakāpe Gatavošanas metode Ēdiena iekšējā temperatūra/gatavošanas temperatūra (°C) Gatavošanas laiks (min.)
Liellopa gaļas steiks, 2 cm biezs, pusjēls Sous-vide 50 - 54 45 - 90
Liellopa gaļas steiks, 4 cm biezs, pusjēls Sous-vide 50 - 54 100 - 150
Liellopa gaļas steiks, 6 cm biezs, pusjēls Sous-vide 50 - 54 180 - 250
Liellopa gaļas steiks, 2 cm biezs, vidējs Sous-vide 55 - 60 45 - 90
Liellopa gaļas steiks, 4 cm biezs, vidējs Sous-vide 55 - 60 100 - 150
Liellopa gaļas steiks, 6 cm biezs, vidējs Sous-vide 55 - 60 180 - 250
Liellopa gaļas steiks, 2 cm biezs, labi izcepts Sous-vide 61 - 68 45 - 90
Liellopa gaļas steiks, 4 cm biezs, labi izcepts Sous-vide 61 - 68 100 - 150
Liellopa gaļas steiks, 6 cm biezs, labi izcepts Sous-vide 61 - 68 180 - 250
Vistas krūtiņa, 200–300 g, labi izcepta Sous-vide 64 - 72 45 - 60
Vistas krūtiņa, 200–300 g, labi izcepta Vārīt gandrīz verdošā ūdenī 68 - 74 35 - 45
Vistas kājiņa, 200–300 g, labi izcepta Vārīt gandrīz verdošā ūdenī 78 - 85 30 - 60
Cūkgaļas steiks, 2 cm biezs, labi izcepts Sous-vide 60 - 66 35 - 60
Cūkas fileja, 4–5 cm, labi izcepta Sous-vide 62 - 66 60 - 120
Jēra fileja, 2 cm bieza, vidēja Sous-vide 56 - 60 35 - 60
Jēra fileja, 2 cm bieza, labi izcepta Sous-vide 64 - 68 40 - 65
Jēra mugura (bez kauliem), 200–300 g, vidēja Sous-vide 56 - 60 60 - 120
Jēra mugura (bez kauliem), 200–300 g, labi izcepta Sous-vide 64 - 68 65 - 120
Lasis, 2 cm biezs, caurspīdīgs Sous-vide 46 - 52 20 - 45
Lasis, 3 cm biezs, caurspīdīgs Sous-vide 46 - 52 35 - 50
Lasis, 2 cm biezs, caurspīdīgs Vārīt gandrīz verdošā ūdenī 55 - 68 20 - 35
Lasis, 3 cm biezs, caurspīdīgs Vārīt gandrīz verdošā ūdenī 55 -68 25 - 45
Tuncis, 2 cm biezs, caurspīdīgs Sous-vide 45 - 50 35 - 50
Garneles, 1–2 cm biezas, caurspīdīgas Sous-vide 50 - 56 45 - 45
Olas, M izmēra, ar šķidru dzeltenumu Sous-vide 63 - 64 45 -70
Olas, M izmēra, ar vidēji šķidru dzeltenumu Sous-vide 65 - 67 45 -70
Olas, M izmēra, ar nedaudz šķidru dzeltenumu Sous-vide 68 -70 45 -70
Olas, M izmēra, mīksti vārītas Vārīšana vārīšana 4
Olas, M izmēra, vidēji cieti vārītas Vārīšana vārīšana 7
Olas, M izmēra, cieti vārītas Vārīšana vārīšana 10
Rīsi, - , vārīti Uzbriest - 10 - 30
Kartupeļi, - , vārīti Vārīšana vārīšana 15 - 30
Dārzeņi (svaigi), - , vārīti Sous-vide 85 30 - 40
Sparģeļi, - , vārīti Sous-vide 85 30 - 40
Hob²Hood

Ļaujiet Hob²Hood automātiski kontrolēt ventilatoru, lai jūs varētu pilnībā pievērsties gatavošanai.

Hob²Hood ir pilnveidota automātiska funkcija, kas savieno jūsu plīts virsmu ar piemērotu tvaika nosūcēju, izmantojot infrasarkanā signāla sakarus. Ventilatora ātrums tiek regulēts automātiski atkarībā no iestatītā režīma un viskarstākā uz plīts virsmas esošā ēdiena gatavošanas trauka temperatūras.

Lielākajā daļā tvaika nosūcēju tālvadības sistēma sākotnēji tiek deaktivizēta. Pirms funkcijas lietošanas aktivizējiet to.

Lai automātiski darbinātu funkciju, iestatiet automātisko režīmu uz H1 - H6. Plīts virsma sākotnēji ir iestatīta uz H5.

Tvaika nosūcējs reaģē katru reizi, kad jūs darbināt plīts virsmu. Plīts virsma automātiski nosaka ēdiena gatavošanas trauku temperatūru un attiecīgi noregulē ventilatora ātrumu.

Varat iestatīt, ka plīts virsma aktivizē tikai apgaismojumu, izvēloties H1.

Piezīme: Mainot ventilatora ātrumu no plīts virsmas, noklusējuma savienojums ar plīts virsmu tiek deaktivizēts. Lai atkārtoti aktivizētu šo funkciju, IZSLĒGT un vēlreiz IESLĒGT abas ierīces.
Piezīme: Detalizētu informāciju par tvaika nosūcēja lietošanu skatiet tvaika nosūcēja lietotāja rokasgrāmatā.
Mainiet Hob²Hood režīmus manuāli

Mainot ventilatora ātrumu manuāli, var mainīties ventilatora skaņa un tas var sākt darboties klusāk.

Ja jūs neapmierina trokšņa līmenis/ventilatora ātrums, varat pārslēgt režīmus manuāli.
 1. Pieskarieties pie .
 2. Izvēlieties Iestatījumi.
 3. Sarakstā izvēlieties Hob²Hood.
 4. Izvēlieties atbilstošu režīmu.
  Kad gatavošana ir pabeigta un plīts virsma ir izslēgta, tvaika nosūcēja ventilators vēl kādu laiku var darboties. Pēc tam sistēma deaktivizē ventilatoru automātiski un neļauj jums nejauši aktivizēt ventilatoru nākamo 30 sekunžu laikā.
  Tvaika nosūcēja gaisma izslēdzas 2 minūtes pēc plīts virsmas deaktivizēšanas.
  Piezīme: Mainot ventilatora ātrumu no plīts virsmas, noklusējuma savienojums ar plīts virsmu tiek deaktivizēts. Lai atkārtoti aktivizētu šo funkciju, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet abas ierīces.
Hob²Hood
Režīms Automātiskais vieglais režīms Vārīšana Cepšana
H0 Izslēgt Izslēgt Izslēgt
H1 Ieslēgt Izslēgt Izslēgt
H2 Ieslēgt 1. ventilatora ātrums 1. ventilatora ātrums
H3 Ieslēgt Izslēgt 1. ventilatora ātrums
H4 Ieslēgt 1. ventilatora ātrums 1. ventilatora ātrums
H5 Ieslēgt 1. ventilatora ātrums 2. ventilatora ātrums
H6 Ieslēgt 2. ventilatora ātrums 3. ventilatora ātrums

Plīts virsma konstatē vārīšanās procesu un aktivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko režīmu.

Plīts virsma konstatē cepšanās procesu un aktivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko režīmu.

H2 režīms aktivizē ventilatoru un gaismu un tā darbības pamatā nav temperatūra.

Piezīme: Mainot ventilatora ātrumu no plīts virsmas, noklusējuma savienojums ar plīts virsmu tiek deaktivizēts. Lai atkārtoti aktivizētu šo funkciju, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet abas ierīces.
Piezīme: Detalizētu informāciju par tvaika nosūcēja lietošanu skatiet tvaika nosūcēja lietotāja rokasgrāmatā.
Padomi un ieteikumi Hob²Hood

Izmantojiet funkciju Hob²Hood pilnvērtīgi.

Darbinot plīts virsmu, kad aktivizēta funkcija Hob²Hood:

 • Aizsargājiet tvaika nosūcēja paneli no tiešiem saules stariem.
 • Nenovietojiet halogēna gaismas uz tvaika nosūcēja vadības paneļa.
 • Nenosedziet plīts vadības paneli.
 • Nepārtrauciet signālu starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (piemēram, ar roku, ēdiena gatavošanas trauka rokturi vai augstu katlu).
Piezīme: Uzturiet Hob²Hood infrasarkanā signāla komunicēšanas ierīces lodziņu tīru.
Piezīme: Citas tālvadības ierīces var bloķēt signālu. Nelietojiet šādas ierīces plīts virsmas tuvumā, kad darbojas funkcija Hob²Hood.

Tvaika nosūcēji ar funkciju Hob²Hood

Lai atrastu pilnu to tvaika nosūcēju klāstu, kuri darbojas ar šo funkciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni. Ar šo funkciju aprīkots Electrolux tvaiku nosūcējs tiek attēlots ar simbolu .

Papildfunkcijas
Parocīgas funkcijas, kas noderēs virtuvē.
Iestatiet laika atskaites taimeri

Ļaujiet plīts virsmas veikt minūšu atskaiti katrai gatavošanas zonai atsevišķi.

Iestatiet attiecīgās gatavošanas zonas sildīšanas pakāpi un pēc tam funkciju.
 1. Pieskarieties zonas simbolam.
 2. Pieskarieties pie .
  Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
 3. Atzīmējiet , lai ieslēgtu funkciju.
  Simboli mainās uz .
 4. Pavelciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos nepieciešamo laiku.
  Piemēram, stundas un/vai minūtes.
 5. Pieskarieties Labi, lai apstiprinātu izvēli.

  Lai atceltu izvēli, atlasiet .

  Kad laiks beidzies, atskan skaņas signāls un sāk mirgot . Pieskarieties pie , lai izslēgtu signālu.

Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet sildīšanas pakāpi uz 0.

Varat arī pieskarties pie pa kreisi no taimera vērtības, pieskarieties pie tam blakus, un apstiprinātu savu izvēli, kad parādā uznirstošais logs.

Aktivējiet laika atgādinājumu

Ļaujiet jūsu plīts virsmai veikt laika atskaiti minūtēs visai plīts virsmai kopumā.

Svarīgi: Šī funkcija neietekmē gatavošanas zonu darbību.
 1. Izvēlieties jebkuru gatavošanas zonu.
  Displejā parādīsies attiecīgais slīdnis.
 2. Pieskarieties pie .
  Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
 3. Pavelciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos nepieciešamo laiku.
  Piemēram, stundas un minūtes.
 4. Pieskarieties Labi, lai apstiprinātu izvēli.

  Lai atceltu izvēli, atlasiet .

  Kad iestatītais laiks beidzas, atskan skaņas signāls un sāk mirgot . Pieskarieties pie , lai izslēgtu signālu.

 5. Lai izslēgtu funkciju:
  1. Pieskarieties pa kreisi no taimera vērtības.
  2. Pieskarieties tam blakus un apstipriniet izvēli, kad parādās uznirstošais lodziņš.
Hronometrs

Sekojiet līdzi gatavošanas zonas darbības ilgumam.

Funkcija automātiski sāk skaitīt uzreiz pēc gatavošanas zonas aktivizēšanas.

Funkcija nepārtrauc darbību, noņemot ēdiena gatavošanas trauku no gatavošanas zonas.

Aktivizējiet Hronometrs

Aktivizējiet vai deaktivizējiet Hronometrs funkciju atkarībā no savām vēlmēm.

 1. Pieskarieties , lai piekļūtu Izvēlne.
 2. Pārvietojieties pa izvēlni, lai izvēlētos Iestatījumi > Hronometrs
 3. Pieskarieties pie slēdža, lai izslēgtu/izslēgtu funkciju.
Hronometrs atiestatīšana

Atiestatiet Hronometrs funkciju, lai laika skaitīšana atbilstu gatavošanai.

 1. Pieskarieties pie .
 2. Izvēlieties Atiestatīt no uznirstošā lodziņa.
Funkcija sāk skaitīt no 0.
Parūpējieties Hronometrs

Uz laiku apturiet Hronometrs funkciju, lai laika skaitīšana atbilstu gatavošanai.

 1. Pieskarieties pie .
 2. Izvēlieties Pauze no uznirstošā lodziņa.
Izvēlieties Start, lai turpinātu skaitīšanu.
Nobloķējiet vadības paneli

Nobloķējiet vadības paneli, lai nebūtu iespējams nejauši mainīt sildīšanas pakāpi.

Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.

Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties uz 3 sekundēm.

Piezīme: Izslēdzot plīts virsmu, tiek deaktivizēta arī bloķēšanas funkcija.
Aktivizējiet Bērnu drošības funkcija

Aktivizējiet Bērnu drošības funkcija, lai nepieļautu nejaušu plīts virsmas lietošanu.

 1. Pieskarieties displejā, lai atvērtu Izvēlne.
 2. Sarakstā izvēlieties Iestatījumi > Bērnu drošības funkcija.
 3. Ieslēdziet slēdzi.
 4. Pieskarieties burtiem A-O-X alfabētiskā secībā, lai aktivizētu funkciju.

Lai deaktivizētu funkciju, pagrieziet slēdzi pozīcijā izslēgt.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā lodziņa.

Pārtraukums un gatavošanas atsākšana

Uz laiku pārtrauciet un atsāciet gatavošanu bez izvēlēto iestatījumu izmaiņām.

Svarīgi: Šo funkciju nevar aktivizēt, kad darbojas Gatavošanas palīgs vai Sous-vide.
Svarīgi: Funkcija izslēdz PowerBoost.
 1. Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.
  Iedegas indikators. Visām gatavošanas zonām, kas darbojas, tiek iestatīta viszemākā sildīšanas pakāpe.
 2. Vēlreiz pieskarieties , lai atsāktu gatavošanu.
  Gatavošanas iestatījumi tiek atjaunoti.
Automātiskā izslēgšanās paaugstina drošības līmeni.

Noteiktās situācijās jūsu plīts virsma automātiski izslēdzas vai deaktivizē gatavošanas zonas.

Jūsu plīts virsma automātiski izslēdzas, ja:

visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas;
Ja nav aktīva neviena gatavošanas zona, plīts virsma izslēdzas, lai taupītu enerģiju;
kaut kas atrodas uz vadības paneļa ilgāk par 10 sekundēm.
Ja kaut kas izlīst vai tiek novietots uz vadības paneļa (panna, dvielis utt.), atskan skaņas signāls un plīts virsma izslēdzas. Noņemiet priekšmetu vai notīriet vadības paneli;
plīts virsma kļūst pārmērīgi karsta.
Plīts virsma izslēdzas, kad tā kļūst pārmērīgi karsta, piemēram, kad katliņš izvārās tukšs. Ļaujiet gatavošanas zonai atdzist, pirms atkal lietojat plīti;
jūs izmantojat nepareizus ēdiena gatavošanas traukus vai arī uz konkrētās zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.
Mirgo baltais gatavošanas zonas simbols, un indukcijas gatavošanas zona automātiski deaktivizējas pēc 1 minūtes;
gatavošanas zona netika izslēgta vai netika mainīta sildīšanas pakāpe.
Pēc kāda laika parādās ziņojums un plīts virsma izslēdzas. Laika ilgums ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes.
Saistība starp sildīšanas pakāpi un automātiskās izslēgšanās laiku

Jo siltāka ir gatavošanas zona, jo īsāks ir automātiskās izslēgšanās laiks.

Sildīšanas pakāpe Plīts virsma izslēdzas pēc
1–2 6 stundām
3–5 5 stundām
6 4 stundām
7–9 1,5 stundām
Atlikušā siltuma indikators

Indikators palīdz izvairīties no pieskaršanās karstām virsmām.

Brīdinājums: Pastāv risks gūt apdegumus atlikušā siltuma dēļ.

Indukcijas plīts virsma rada gatavošanas procesam nepieciešamo siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka pamatnē. Ēdiena gatavošanas trauks, savukārt, sasilda stikla keramikas plīts virsmu.

OptiHeat Control atlikušā siltuma indikators norāda atlikušā siltuma līmeni kā III, II vai I, kur III ir visaugstākais līmenis.

Öko Timer (Ekonomijas taimeris)

Lai taupītu enerģiju, gatavošanas zona tiek deaktivizēta pirms laika atskaites beigām.

Darbības laika un laika atskaites laika atšķirība ir atkarīga no sildīšanas pakāpes līmeņa un gatavošanas ilguma.

Iestatījumi

Konfigurējiet savu SensePro® plīts virsmu atbilstoši savām vajadzībām.

Varat mainīt tādus praktiskus savas plīts virsmas iestatījumus kā Valoda, Displeja spilgtums un Taustiņu skaņa.

Iestatiet Valoda

Vai pēc sākotnējās iestatīšanas vēlaties mainīt Valoda? Iestatiet vēlamo valodu ar dažiem vienkāršiem soļiem.

 1. Pieskarieties displejā, lai atvērtu Izvēlne.
 2. Izvēlieties Iestatījumi > Valoda.
 3. Izvēlieties vēlamo valodu.
 4. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties .
 5. Pieskarieties , lai aizvērtu Izvēlne.
Iestatiet Taustiņu skaņa

Izvēlieties, kā plīts virsma norāda, kad notiek pieskāriens vadības paneļa taustiņiem.

 1. Pieskarieties displejā.
 2. Izvēlieties Iestatījumi > Uzstādīšana > Taustiņu skaņa.
 3. Izvēlieties vēlamo iespēju
  • bez skaņas,
  • klikšķis (noklusējums).
  • pīkstiens.
 4. Pieskarieties pogai Labi.
 5. Pieskarieties , lai aizvērtu Izvēlne.
Iestatiet Skaņas signāla skaļums

Izvēlieties, cik skaļam ir jābūt skaņas signālam, pieskaroties vadības panelim.

 1. Pieskarieties displejā.
 2. Izvēlieties Iestatījumi > Uzstādīšana > Skaņas signāla skaļums.
 3. Izvēlieties vēlamo iespēju.
 4. Pieskarieties pogai Labi.
 5. Pieskarieties , lai aizvērtu Izvēlne.
Iestatiet Displeja spilgtums

Mainot displeja Displeja spilgtums, var uzlabot tā pārsktatāmāk.

Varat izvēlēties vienu no 4 dažādiem spilgtuma līmeņiem, no kuriem 4 ir visspilgtākais.
 1. Pieskarieties , lai atvērtu Izvēlne.
 2. Izvēlieties Iestatījumi > Uzstādīšana > Displeja spilgtums.
 3. Izvēlieties vēlamo līmeni.
 4. Pieskarieties pogai Labi.
 5. Pieskarieties , lai aizvērtu Izvēlne.

Tīrīšana un apkope

Uzziniet, kad un kā tīrīt savu ierīci. Tīra un labi kopta ierīce palielina drošību un uzlabo gatavošanas rezultātus.
Jūsu plīts virsmas tīrīšana un kopšana

Uzziniet, kā tīrīt jūsu plīts virsmu.

Rūpējieties par savu plīts virsmu un vienmēr izmantojiet ēdiena gatavošanas traukus ar tīru un nebojātu apakšu.

Kad tīrīt plīts virsmu

Tīriet plīts virsmu pēc katras lietošanas reizes.

Piezīme: Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas neietekmē plīts virsmas darbību.

Noņemt nekavējoties:

 • izkususi plastmasa.
 • plastmasas plēve,
 • cukurs.
 • cukuru saturošs ēdiens.

Nenoņemot tos nekavējoties, plīts virsmu var sabojāt.

Stikla virsmas tīrīšanai izmantojiet speciālu skrāpi. Turiet skrāpi šaurā leņķī un kustiniet to pa virsmu.

Noņemt, kad plīts virsma ir pietiekami atdzisusi:

 • kaļķakmens nogulsnes,
 • ūdens nogulsnes,
 • tauku traipi,
 • spīdošu metāla daļu krāsas zaudēšana.

Tīriet plīts virsmu ar mitru drānu un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli, kas ir piemērots plīts stikla virsmai. Vienmērīgi virziet drānu pa kreisi un pa labi, lai iztīrītu horizontālās rievas virsmā.

Lai noņemtu spīdīgo metāla krāsas maiņu, tīriet plīts virsmu ar ūdens un etiķa maisījumu.

Pēc tīrīšanas noslaukiet plīts virsmu sausu ar mīkstu drānu.

Taupiet elektroenerģiju!

Taupiet enerģiju bez īpašas piepūles ikdienas gatavošanas laikā.

Padomi, kā viegli ietaupīt enerģiju gatavošanas laikā.

 • Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā tilpumā.
 • Ja iespējams, uzlieciet vāku ēdiena gatavošanas traukam.
 • Pirms gatavošanas zonas ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas trauku.
 • Ēdiena gatavošanas traukus lieciet gatavošanas zonas centrā.
 • Mazākām gatavošanas zonām izmantojiet mazākus ēdiena gatavošanas traukus.
 • Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.

Video par to, kā sākt izmantot ierīci

Uzziniet, kā pilnvērtīgi izmantot savu ierīci, skatoties mūsu video instrukcijas.

 • How to use the food sensor

  How to use the food sensor

  Detailed instructions on how to use SensePro Hob's food sensor.

  Nākamais

 • How to use Assisted Cooking function

  How to use the food sensor

  Detailed instructions on how to use SensePro Hob's food sensor.

  Nākamais

 • How to use the sous-vide function

  How to use the sous-vide function

  Step by step animation showing how to use the sous-vide function on your SensePro hob. Take a look, and try it home.

  Nākamais

 • How to use the UI of your SensePro

  How to use the UI of your SensePro

  How to maximize the use of your new SensePro. The animation gives you tips on how to use your new SensePro. Less routine steps, set timer for each zone, power boost, use assisted cooking.

  Nākamais

 • How to use sous-vide for restaurant style results at home

  How to use sous-vide for restaurant style results at home

  The benefits of sous-vide cooking, the possibility of cooking restaurant style dishes using SensePro hob

  Nākamais

Funkcijas

Izbaudiet precīzus rezultātus ar temperatūras sensoru

Mūsu piedāvātais bezvadu temperatūras sensors palīdz sasniegt profesionālus rezultātus mājās. Temperatūras sensors mēra temperatūru ar augstu precizitāti un nosūta informāciju uz plīts virsmu, lai nodrošinātu precīzus rezultātus. Konkrētas temperatūras uzturēšana ļauj ar plīts virsmu gatavot, izmantojot Sous Vide metodi.

Kontrolējiet savu plīts virsmu, izmantojot intuitīvu skārienekrānu

Ērti lietojams skārienekrāns, kas sniedz pārliecību plīts virsmas lietošanā
Izbaudiet intuitīvu pieredzi ar pilnkrāsu skārienekrānu. Izvēlieties pārtikas veidu, ko vēlaties gatavot, un plīts virsma sniegs reāllaika informāciju par katru zonu, lai jūs bez grūtībām varētu sekot līdzi gatavošanas procesam. Plīts virsma soli pa solim sniedz norādījumus, lai katru reizi iegūtu izcilus rezultātus.

Katras zonas laiks tiek kontrolēts individuāli

Vairāku ēdienu gatavošana vienlaicīgi var būt sarežģīta, taču taimeru iestatīšanai būtu jābūt vienkāršai. Ar šo plīti to darīt ir pavisam vienkārši: iestatiet katrai gatavošanas zonai savu laiku, un, kad taimeris beidz atskaiti, zona automātiski izslēdzas. Gudra palīdzība tieši tad, kad tā nepieciešama.

Apvienojiet zonas, lai iegūtu vairāk vietas gatavošanai, izmantojot gatavošanas zonu apvienošanas funkciju

Vairāk vietas gatavošanai
Gatavošanas zonu apvienošanas funkcija ļauj jums apvienot divas atsevišķas gatavošanas zonas, radot vienu lielu virsmu. Temperatūras un laika iestatījumi tiek automātiski saskaņoti, tādēļ tā ir ideāli piemērota vairumam Plancha grilu vai cepeša katlu.

Hob2Hood

Ļaujiet plīts virsmai parūpēties par tvaika nosūcēju
Hob2Hood tehnoloģija nozīmē, ka plīts virsma automātiski kontrolē tvaika nosūcēja iestatījumus. Gatavošanas laikā ventilators automātiski pielāgojas jūsu veiktajām temperatūras izmaiņām. Tāpēc jūs varat veltīt savu uzmanību garda ēdiena pagatavošanai.

Atstāt atsauksmi

Produkts

Noskaidrosim, precīzi, kāds modelis Tev ir. Lūdzu, ievadi (PNC) produkta numura kodu, kas identificēs konkrētu modeli.

Kā es varu atrast modeļa numuru?

Pateicamies par jūsu sniegto atsauksmi

Lūdzu, pārbaudiet vai jūsu iesūtnē ir pienācis apstiprinājuma e-pasts.

{{ props.errorNickname }}

Vārds parādīsies klāt pie Jūsu atsauksmes. Lūdzam neizmantot pilnu vārdu uzvārdu, pretējā gadijumā atsauksme netiks publicēta.

Mums nepieciešama jūsu e-pasta adrese, lai apstiprinātu jūsu atsauksmi

{{ props.errorEmoji }}

Visnoderīgākās klientu atsauksmes satur informāciju par ierīces kvalitāti, dizainu un vērtību. Lai iesniegtu informāciju saistībā par saņemto pakalpojumu servicuprodukta atgriezenisko saiti saistībā ar pakalpojumu, nosūtīšanu vai uzstādīšanu, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Atsauksmes tiek novērtētas pirms publicētas šajā vietnē, balstoties uz izstrādātajām vadlīnijām. Sīkāku informāciju lūdzu skatīt šeit.

Jums jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem

Pievienojieties “MyElectrolux” un tieciet apbalvots ar mūsu labākajiem piedāvājumiem