Izmēģini un atklāj visas priekšrocības ar nepiedegošo pannu

AKCIJAS laikā no 2023. gada 18. septembra līdz 2023. gadam 31. decembrim zīmols Electrolux piedāvā unikālu iespēju izmēģināt Easy2Clean nepiedegošo pannu ar 60 dienu naudas atdošanas garantiju!

Akcijas nosacījumi

AKCIJAS laikā no 2023. gada 18. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim zīmols Electrolux piedāvā unikālu iespēju izmēģināt Easy2Clean nepiedegošo cepešpannu ar 60 dienu naudas atdošanas garantiju!

 ________________________________

 

1. AKCIJAS NOTEIKUMI

1.1. Akcija notiek laika posmā no 2023. gada. 18. septembria līdz 2023. gadam 31. decembrim (turpmāk - Akcija).

1.2. Akciju organizē SIA "Electrolux Latvia Ltd" (Reģ.Nr.40003078817), Duntes ielā 17a, Rīgā, LV-1005 (turpmāk - Organizators).

1.3. Akcijas noteikumi attiecas uz Electrolux zīmola nepiedegošās cepešpannas modeli E9OOAF11 (turpmāk - Prece).

1.4. Akcija spēkā tikai 1.3.punktā norādītajam nepiedegošās cepešpannas modelim, kas iegādāts akcijā norādītajā periodā fiziskajos un interneta veikalos, kas piedalās akcijā.

1.5. Tiesības piedalīties Akcijā ir tikai darbspējīgām personām, kas vecākas par 18 gadiem (turpmāk - Pircējs), izņemot Akcijas noteikumos paredzētos gadījumus.

1.6. Uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un citām juridiskām personām nav tiesību piedalīties akcijā.

1.7. Akcijā var piedalīties tikai vienu reizi, iegādājoties šo noteikumu 1.3.punktā norādīto modeli.

1.8. Akcijas laikā Pircējam ir tiesības 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces iegādes dienas pārbaudīt Preci un, pārliecinoties, ka Prece atbilst viņa cerībām, atteikties no naudas atmaksas iespējas, vai, ja viņš ir pārliecināts, ka Prece neattaisno viņa cerības – atgūt naudu, kā norādīts šajos noteikumos.

 

2. ATGRIEŠANA

2.1. Naudu Pircējam var atgriezt tikai par noteikumu 3.punktā norādīto cepešpannu un tikai tad, ja cepešpannas iegādātas 1.4.punktā minētajās tirdzniecības vietās.

2.2. Cepešpanna jāatdod atpakaļ to iegādes vietā.

2.3. Atgriežamajai cepešpannai jābūt labā stāvoklī, bez vizuāliem bojājumiem, izņemot dabisko nolietojumu un jāatgriež oriģinālajā iepakojumā.

2.4. Piegādes/atgriešanas izmaksas netiek atmaksātas. Maksimālais atgriešanas periods ir 3 (trīs) kalendārās dienas pēc izmēģinājuma perioda beigām. Preci var arī atgriezt un atmaksāt naudu pat pirms 60 (sešdesmit) dienu izmēģinājuma perioda beigām.

2.5. Pati prece jāiesniedz tajā tirdzniecības vietā, kurā cepešpanna tika iegādāta. Cepešpannai jābūt tādā stāvoklī, kā aprakstīts 2.3.punktā un jāuzrāda pirkuma apliecinošs dokumenta oriģināls. Nauda par atgriezto Preci tiks atmaksāta atbilstoši iegādes vietas kārtībai un noteikumiem, par ko Organizators nav atbildīgs.

2.6. Pircējam ir tiesības atgūt visu samaksāto summu par cepešpannu veikalā, kas piedalās Akcijā, kurā tas iegādājies preci, taču tikai tad, ja ir izpildīti visi akcijas naudas atmaksas nosacījumi un Pircējs pieteicis naudas atmaksu norādītajā periodā.

 

3. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Visas ar Akciju saistītās sūdzības, tajā skaitā sūdzības, kas saistītas ar Akcijas noteikumu iesniegšanas kārtību, izskata Organizators.

3.2. Pretenzijas jāiesniedz Organizatoram vēlākais līdz 2024.g. 29. februārim.

3.3. Organizatoram sūdzība jāizskata un uz to jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams ilgāks periods, Organizatoram par to jāinformē Pircēju 5 (piecu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

4.1. Personas datu apstrādes sistēmas pārzinis un personas datu apstrādātājs ir Organizators.

4.2. Akcijas laikā apkopotie dati tiks izmantoti tikai ar naudas atmaksas procedūru saistītiem mērķiem.

4.3. Personas, kas piedalās Akcijā un iesniedz savus personas datus piekrīt, ka viņu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar šiem Noteikumiem un tiesību aktiem.

4.4. Kampaņas laikā apkopotie personas dati tiks glabāti likumā noteiktajā kārtībā.

 

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Personas, kas piedalās Akcijā apliecina, ka piekrīt visiem Noteikumos norādītajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot.

5.2. Akcijas Organizatoram ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, mainīt Easy2Clean cepešpannu atgriešanas noteikumus, par to publiski paziņojot interneta vietnē www.electrolux.lv.

5.3. Visos šajos noteikumos neaprakstītajos jautājumos Organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un šiem Noteikumiem.

5.4. Organizatoram un Akcijas rīkotājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji pārtraukt Akciju, ja notiek būtisks šo Noteikumu pārkāpums un/vai ļaunprātīga izmantošana, vai nepārvaramas varas apstākļi. Organizatoram ir jāpaziņo par Akcijas izbeigšanu 1.4.punktā norādītajās interneta vietnēs.

5.5. Akcijā dalībnieku var izslēgt no akcijas dalībnieku saraksta, ja organizators konstatē, ka akcijas dalībnieks ir rīkojies krāpnieciski, īstenojis negodīgus mērķus vai pārkāpis šīs akcijas noteikumus.

Lasīt vairāk