Noteikumi un nosacījumi

Piedaloties Konkursā (Konkurss), Jūs (Dalībnieks) piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus (Noteikumi un nosacījumi). Jebkāda informācija vai norādījumi saistībā ar Konkursu, kas publicēti Kampaņas organizatora Electrolux tīmekļa vietnē un Konkursa lapā https://www.electrolux.lv, ir daļa no šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Kampaņu "Atstāj atsauksmi par preci" (turpmāk tekstā – Kampaņa) organizē Electrolux Ltd. (turpmāk tekstā – Organizators), adrese: Duntes iela 17A, LV-1005, Rīga.

Kampaņas dalībnieki piekrīt šiem Konkursa noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).

 

KONKURSA NOTEIKUMI

 

Dalībnieki

 1. Sacensībās var piedalīties pilngadību (18 gadi un vecāki) sasniegušie Latvijas iedzīvotāji.
 2. Konkursā nedrīkst piedalīties Kampaņas organizatora vai tās pašas uzņēmumu grupas darbinieki, viņu ģimenes locekļi un jebkura ar šo Konkursu profesionāli saistīta persona.
 3. Lai piedalītos Konkursā, Konkursa dalībniekam ir jānorāda preces numurs vai ierīces modeļa numurs.

 

Kampaņas ilgums

 1. Kampaņa sākas 2023. gada 1. aprīlī un beidzas 2023. gada 31. decembrī (turpmāk tekstā – Kampaņas periods).

Process un posmi

 1. Dalībnieks reģistrē savu iegādāto Electrolux preci (turpmāk tekstā – Prece) vietnē https://www.electrolux.lv.
 2. Dalībnieks atstāj atsauksmi par savu reģistrēto Preci.
 3. Komisija izvēlas atsauksmes un sazinās ar uzvarētājiem pa e-pastu.

 

Konkurss

 1. Kampaņā var laimēt Kampaņas organizatora noteiktās balvas (turpmāk tekstā – Balva). Jūs varat pieteikties uz vairāk nekā vienu balvu, iesniedzot atsauksmes par dažādām Precēm.
 2. Balvai nav naudas vērtības, tā nav nododama, un uzvarētājs to nevar samainīt.
 3. Lai varētu piedalīties Konkursā, Dalībniekiem ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa vietnē https://www.electrolux.lv un jādalās ar atsauksmēm par savām Electrolux Precēm.
 4. Konkursa uzvarētāji tiek izvēlēti nejauši.
 5. Uz Balvu var pretendēt tikai tie Dalībnieki, kuri atbilst Konkursa organizatora noteiktajiem Noteikumiem.
 6. Lēmums par uzvarētāju ir galīgs. Konkursa organizators neiesaistās sarakstē vai sarunās par lēmumu vai rezultātu.
 7. Uzvarētājs tiks informēts par laimestu pa e-pastu uz viņa reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi. Lai saņemtu Balvu, uzvarētājam septiņu (7) dienu laikā jāatbild uz e-pastu.
 8. Ja uzvarētājs nav sasniedzams vai arī viņš noteiktajā laikā nav atbildējis uz viņam nosūtīto e-pastu, uzvarētājs zaudē tiesības uz Balvu. Šādā gadījumā saskaņā ar šiem Noteikumiem par uzvarētāju tiks izvēlēts cits Dalībnieks.
 9. Jebkuram tekstam, video, fotoattēliem vai citam saturam (turpmāk tekstā – Saturs), ko Dalībnieks kopīgos konkursa reģistrācijas veidlapā, ir stingri jāatbilst šādām prasībām:
  1. Saturs nedrīkst pārkāpt nevienas personas tiesības, un tas nedrīkst būt apmelojošs.
  2. Saturam ir jābūt piemērotam visu vecumu lietotājiem un pilnībā jāatbilst likumiem un noteikumiem.
  3. Saturs nedrīkst ietvert vārdus vai attēlus, kas pēc Konkursa Organizatora ieskatiem tiek uzskatīti par aizskarošiem, seksuāliem, vulgāriem, nievājošiem vai citādi nepiemērotiem.
  4. Atsauksmes, kuru Saturs neatbilst prasībām, nevarēs piedalīties Konkursā un tāpēc tiks uzskatītas par nederīgām.
 10. Konkursa organizators patur tiesības bez brīdinājuma izņemt no Konkursa atsauksmes, kuras uzskata par neatbilstošām šiem Noteikumiem, vai tos Dalībniekus, kuri traucējuši godīgu Konkursa norisi.
 11. Konkursa organizatoram ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt saprātīgas darbības, lai pasargātu sevi no krāpnieciskām vai negodīgām darbībām, tajā skaitā, bet ne tikai, lūgt Dalībniekam apstiprināt savu identitāti, vecumu un citus svarīgus datus.

 

Konkursa ideju satura izmantošana

 1. Konkursa Organizators jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ var publicēt uzvarētāju izveidoto Saturu un jebkuru ar Konkursu saistīto Saturu jebkurā savā tīmekļa vietnē vai sociālajā tīklā.
 2. Visi Dalībnieki piešķir Kampaņas Organizatoram neekskluzīvu, bezmaksas, neatsaucamu, pastāvīgu, nododamu licenci izmantot iesniegto saturu jebkādiem mērķiem, ieskaitot neierobežotu Kampaņas Organizatora preču reklamēšanu. Dalībnieks atsakās no visām tiesībām uz Saturu, ciktāl tas ir atļauts likumā.
 3. Katrs Dalībnieks nodrošina, ka viņš ir persona, kura ir Konkursā iesniegtā Satura autors un iesniegtais Saturs atbilst noteiktajiem Satura noteikumiem. Dalībnieks atlīdzina Kampaņas Organizatoram un aizsargā Konkursa Organizatoru no jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, atbildības, pretenzijām, darbībām vai prasībām, tostarp, bet ne tikai, saprātīgām juridisko pakalpojumu izmaksām, kas tieši vai netieši izriet no šā punkta pārkāpumiem.

 

Privātums

 1. Organizators izmantos Dalībnieku personas datus Kampaņas īstenošanas nolūkos.
 2. Lēmums par personas datu iesniegšanu Organizatoram ir brīvprātīgs. Taču, ja Dalībnieks nesniedz nepieciešamo informāciju, lai piedalītos Kampaņā, viņš nevarēs piedalīties Konkursā.
 3. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana); VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (juridisko pienākumu izpilde).
 4. Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.
 5. Personisko informāciju šīs Kampaņas īstenošanai izmantos tikai Organizators un Organizatora trešo pušu pakalpojumu sniedzēji.
 6. Dalībnieku personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams Kampaņas īstenošanai. Ja tiek sākts tiesas process, personas dati var tikt glabāti līdz šā procesa beigām. Ja tiesību akti nosaka obligātu personas datu glabāšanu, organizators ievēros attiecīgos noteikumus.

 

Vispārīgie noteikumi

 1. Organizators patur tiesības saprātīgi un saskaņā ar spēkā esošajām juridiskajām prasībām mainīt šos Noteikumus un nosacījumus.
 2. Organizators nav atbildīgs par Kampaņas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu no Organizatora neatkarīgu apstākļu dēļ.
 3. Organizators nav atbildīgs par: (a) atsauksmēm, kas nav saņemtas sistēmas kļūdu un citu no Organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ; (b) jebkuru datortīkla kļūdu vai kļūmi; (c) jebkādiem traucējumiem un zaudējumiem, kas radušies no Organizatora neatkarīgu apstākļu dēļ; vai (d) dalībnieka pieļauto kļūdu dēļ.
 4. Dalībnieki piekrīt, ka Organizators nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies dalības Kampaņā laikā vai Kampaņas dēļ, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.
 5. Kampaņai tiek piemēroti attiecīgie Latvijas tiesību akti.